Stránky jsou ve výstavbě.


Problematika politické reprezentace

Eric Voegelin ve svém díle „Nová věda o politice", Centrum pro studium demokracie a kultury se zabývá problematikou politické reprezentace, otázkou zástupců ve státě a nebude na škodu, když si toto téma vezmeme za předmět naší úvahy. V prvé kapitole budeme citovat a parafrázovat uvedené dílo a druhou kapitolu budeme věnovat vlastnímu výkladu.

 
 

Politická reprezentace.

Eric Voegelin uvádí: „Především bude třeba objasnit rozdíl mezi činitelem a reprezentantem. Jako činitel bude proto označována taková osoba, která je svým představeným zmocněna k tomu, aby na základě jeho pokynů provedla určitou věc. Za reprezentanta budeme na druhé straně pokládat někoho, kdo má moc jednat za společnost na základě svého postavení ve struktuře společenství bez určitých instrukcí týkajících se určitých záležitostí a jejíž akty nemohou být příslušníky společnosti dosti dobře odmítány. Například delegát OSN je činitelem své vlády jednajícím na základě jejích pokynů, zatím co vláda, která ho delegovala, je reprezentantem příslušné politické společnosti."

Činitel tedy nemá možnost jednat zcela svobodně a podle svého uvážení, nýbrž je přísně vázán pokyny svého představeného, od nichž se nemůže odchylovat. Naproti tomu reprezentant nemá tuto závaznou vymezenost jednání při provádění určité věci, nemusí postupovat striktně ve smyslu nějakých předložených instrukcí, má volnost jednání v rámci svého postavení a umístění ve společnosti a zastoupená veřejnost musí přijímat jeho rozhodnutí a postup, aniž by mohla vznášet nějaké námitky proti tomu, že reprezentant se nedrží daných direktiv. Jak však uvidíme dále, i on je vázán v určitém směru svým postavením a svou funkcí.

 
Přiložené soubory
Politicka reprezentace..doc