Stránky jsou ve výstavbě.


Rovina duchovní a časná, jednání jako křesťan a po křesťansku

V Maritainově knize „Křesťanský humanismus" autor se zabývá otázkou rovin jednání a rozlišuje jednání „jako křesťan" a jednání „po křesťansku". Je to velmi zajímavá problematika a rozhodně stojí za úvahu. V prvé kapitole budeme expressis verbis nebo v parafrázích citovat autora, v druhé kapitole navážeme vlastními slovy na toto téma.

Maritainovo pojednání o jednání jako křesťan a po křesťansku v rovině duchovní a časné.

 
 

V Maritainově knize „Křesťanský humanismus" autor se zabývá otázkou rovin jednání a rozlišuje jednání „jako křesťan" a jednání „po křesťansku". Je to velmi zajímavá problematika a rozhodně stojí za úvahu. V prvé kapitole budeme expressis verbis nebo v parafrázích citovat autora, v druhé kapitole navážeme vlastními slovy na toto téma.

Maritainovo pojednání o jednání jako křesťan a po křesťansku v rovině duchovní a časné.

V první rovině činnosti, totiž v rovině duchovna v nejtypičtějším smyslu slova, jednáme jako údové mystického těla Kristova. Ať je to v řádu života liturgického a svátostného, působení ctností nebo rozjímání, apoštolátu nebo skutků milosrdenství, naše činnost jakožto k určujícímu předmětu života věčného míří k Bohu a k věcem Božím, k vykupitelskému dílu Kristovu, jemuž máme sloužit v sobě i v druhých. Toť přímo rovina Církve.

V druhé rovině činnosti, v rovině časné, jednáme jako údové obce pozemské, jsouce zasazeni a uvázáni ve věci pozemského života lidstva.