Stránky jsou ve výstavbě.


Individualismus

Zabýváme-li se filosofií, politologií, ekonomií a etikou 19. století, zjišťujeme, že fenomén individualismu v té době dosahoval svého vrcholu, třebaže jeho vznik byl staršího data a jeho principy překračovaly i do blízké i vzdálené budoucnosti. Spočíval na myšlení doby renesance a humanismu, byl silně ovlivněn reformací, osvícenstvím a odklonem od tradicionalismu a příklonem k pozitivizmu a sekularizmu. V mnohém má společnou podstatu zvláště s liberalismem. A poněvadž individualismus má svou důležitost i v současném myšlení a bádání, nebude na škodu, když si ho blíže všimneme. Při jeho vymezení v prvé kapitole budeme vycházet především z českých i cizojazyčných naučných slovníků. Ve druhé kapitole se pokusíme zaujmout křesťanské stanovisko k uvedeným heslům.

 
 

Individualismus.

Ottův naučný slovník definuje individualismus jako „výraz pro snahu udržet individuum či jedince jako takového proti hromadě, obecnosti a zpovšechnění". V etice oponuje individualismus altruismu a determinismu, neboť individualismus na prvém místě počítá jen s jedincem, se sebou samým, zatímco altruismus žádá sebezapření a determinismus podřazuje určení sebe nějakým vnějším danostem, zatímco individualismus postupuje ve prospěch určitých motivů. Podle Ottova slovníku individualismus je „příkrý, bezohledný, nekompromisní" a třebaže je jednostranný, liší se od egoismu, ačkoliv má s tímto mnoho společného. V sociologii je protipólem individualismu kolektivismus, zvláště všemohoucnost státu. Individualismus vytýká státu, ale i církvi a jiným institucím, veškeru záměrnost, ovlivňování jednotlivce, jeho individuální svobody, neboť tato je základem podstaty individua, přirozeného řádu a přirozenosti člověka. Z toho plyne, že individualismus oponuje podřízenosti jedince všem rozličným společenským celkům, jako státu, národa, církve atd., které mají prioritu nad zájmy, prospěchem a důležitostmi jednotlivců. Stejně individualismus potírá v ekonomice řízené hospodářství a socialistický systém, které představují pro jednotlivce určitou formu útlaku a diktátu. Ottův slovník také považuje jak individualismus, tak i kolektivismus, oba tyto principy, za pouhá axiomata, nepochopitelná východiska myšlení, která nelze nijak prokazovat a naopak nutno přijímat jako neprokazatelné a nevyvratitelné danosti.

 
Přiložené soubory
1. Individualismus a Rich..doc