Stránky jsou ve výstavbě.


Mizející pojmy a problematiky z lidského myšlení

Uvažujeme-li o lidském myšlení, shledáváme, že z něho postupně mizejí mnohé pojmy i celé myšlenkové problematiky. Např. to markantně spatřujeme v tom, že dřívější pojem politiky byl do značné míry ve svém prvenství nahrazen ekonomikou, která v běžném používání dostala privilegovanější postavení oproti obecnější politice. Zamysleme se trochu nad touto skutečností a hledejme další podobné případy. To bude předmětem této úvahy.  

 
 

Metafyzika: Je známo, že metafyzika udržuje svou vzdálenost od konkrétních věd svou abstrakcí a tím, že nesleduje žádný konkrétní účel, nýbrž je sama tímto cílem a účelem a nehledá nějaký vytčený prospěch. Záleží jí jen na přesném myšlení a rozumovém poznávání věcí. Naproti tomu ekonomie svůj cíl má. Snaží se o dosažení obecného prospěchu a hospodářské efektivity ve státě, o životní úspěch a spokojenost obyvatel země, Musí se uskutečňovat tak, aby byly viditelné její zásluhy o materiální blaho a postavení občanů, o jejich existenční zabezpečení, které je tak potvrzením jejich úplného životního uspokojení. Ekonomie potřebuje pro důkaz své efektivity dostatečný hospodářský výnos ve státě, percentuální růst hospodářství společnosti, pozitivní čísla údaje o státním dluhu a pozitivním výsledku státního rozpočtu. Toto jsou potřeby a požadavky dobré a úspěšné ekonomiky, kladné hodnoty HDP, tak jak je zobrazuje denní hodnocení hospodářských výsledků.

Metafyzika se nestará a nepřihlíží k těmto datům ekonomiky, datům světa smyslového poznání. Pokud v úvodu se uvádí, že politika byla nahrazena ekonomikou, míníme tím politiku v její celkové podobě a působnosti. Existují totiž různé politiky dílčí, specializované, politika státní, zaměstnanecká, rodinná, zdravotní, zemědělská atd. Pokud však se zabývá stát politikou, musí přihlížet ke všem těmto dílčím aspektům, v jejich celistvosti a vyváženosti.

Metafyzika sama pak má co činit jen s takto abstrahovanou politikou a své rozumové zkoumání podrobovat jen takto pojímané politice.