Stránky jsou ve výstavbě.


Angažovanost občanů ve veřejných věcech

V našem státě stále zjišťujeme, že naši občané jen ve velmi nepatrné míře věnují svou péči o to, aby stát dobře fungoval a aby v něm nedocházelo k různým úskalím, které brání jeho dobrému chodu. Zato tím více křičí a napadají vedoucí činitele státu svou kritikou. Nebude proto na škodu zabývat se otázkou větší angažovanosti občanů ve správě a řízení státu. Jde tedy o zamyšlení o povinnosti a odpovědnosti občanů, čemu je věnována první kapitola, zatím co ve druhé kapitole úvahu uzavřeme závěrem.  

 
 

Povinnosti a odpovědnost občanů vůči státu.

 

         Ve státě právní vztah občanů ke státu a jejich povinnosti a odpovědnost řeší příslušné občanské a trestní kodexy se svými řády, nadřazená obecná forma je svěřena státní ústavě a Listině základních práv a svobod. Katoličtí občané státu podléhají morálním normám Codexu Iuris Canonici a Katechismu  katolické církve. K čemu tedy váže Katechismus katolické občan? Je třeba se nad touto otázkou vážně zamyslet, neboť můžeme v naší společnosti spatřovat, že lidé pohlížejí na politiku a veškeré politické dění s hlubokým despektem, považují tento obor lidské činnosti spíše za nemravný, hovoří o „špinavé politice". K čemu nás tedy vede Katechismus"?