Stránky jsou ve výstavbě.


Trest smrti

Trestem smrti se zabývá moralista Jiří Skoblík ve svém díle „Přehled Křesťanské etiky", Karolinum, naklad. University Karlovy, Praha 1997 a Karl-Heinz Peschke ve svém díle „Křesťanská etika", Vyšehrad, Praha 1999. Pojednáme o tomto tématu: V prvé kapitole citace Skoblíka, ve druhé kapitole citace Katechismus katolické církve, Zvon, Praha 1998, ve třetí kapitole citace Peschke a ve čtvrté kapitole vlastní závěr.

 
 

Trest smrti:  U mnoha civilizací a národů je samozřejmostí. Je třeba však od něj odlišit krevní mstu, postihující i nevinné členy nepřátelské společnosti. Ve Starém zákoně je trest smrti poměrně častou sankcí. Nový zákon trest smrti zásadně ani nenavrhuje, ani neospravedlňuje, ale upozorňuje na Boží odpouštějící lásku, která vybízí lidi smýšlet podobným způsobem. Na pozadí každého lidského rozsudku by nemělo být zapomínáno na Boží milosrdenství. Zdá se, že sv. Pavel v listě k Římanům 13 legitimuje moc člověka nad člověkem, který porušil právo. Cíl, který apoštol sleduje, lze však vidět ve snaze přivésti blouznivé křesťany zpět na zem, kde mají i nadále své občanské povinnosti.

     Sv. Pavel: List Římanům 13: Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je Božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš proč se bát, neboť nenese meč nadarmo; je Božím služebníkem; vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zle. Proto je nutno podřizovat se, a to nejen z bázně před trestem, nýbrž i pro svědomí.

 
Přiložené soubory
Trest smrti.doc