Stránky jsou ve výstavbě.


Neexistence studu a bezmocnost většiny občanů

P.Dr.Kašparů byl dotázán, v čem vidí příčiny potíží v našem státu. Podle jeho názoru je to převážná ztráta studu v našich občanech, rozvoj společnosti bez respektování přirozených společenských norem a z obou předchozích plynoucí pocit tíživé bezmoci. Je to zajímavý postřeh a stojí za uvážení. První a druhá kapitola bude věnována stanovisku bratra Kašparů a ve třetí kapitole bude závěr.

 
 

Neexistence studu a bezmocnost většiny občanů.

 

         P.Dr.Kašparů byl dotázán, v čem vidí příčiny potíží v našem státu. Podle jeho názoru je to převážná ztráta studu v našich občanech, rozvoj společnosti bez respektování přirozených společenských norem a z obou předchozích plynoucí pocit tíživé bezmoci. Je to zajímavý postřeh a stojí za uvážení. První a druhá kapitola bude věnována stanovisku bratra Kašparů a ve třetí kapitole bude závěr.

 

                            Ztráta studu u českých občanů.

 

          Sledujeme-li v hromadných sdělovacích prostředcích denní život v našem státě, nacházíme mnoho skutečností, které považujeme za významné a rozhodující. Když však přijde takový praktik jako je Dr. Kašparů považovat nedostatek studu u občanů za jednu z nejvážnějších příčin, stojí to jistě za uvážení. Uvádí totiž skutečnost, která je nám běžně známa z dennodenní zkušenosti, ale právě proto jí nevěnujeme dosti pozornosti. Zkušenost takového znalce lidského ducha je nám upozorněním, abychom tuto běžnou věc podrobili hlubšímu zamyšlení. Otázka studu má bližší souvislost s mnoha životními oblastmi a je proto třeba se věnovat těm nejdůležitějším.

Oblast sexuality: Vrátíme -li se ve svých vzpomínkách do svých dětských let v prvé čtvrtině 20. století, shledáváme snahu o oddělení výchovy hochů a dívek pokud možno zvláště v městských aglomeracích, v samostatných třídách škol pro hochy a dívky, stejná snaha existovala v prázdninových táborech, ve sportovních kolbištích a jinde. Výsledkem bylo, že se vytvářelo oddělené vědomí dívek a hochů a projevovalo se to i v jejich vzájemném styku, v jejich vážném vztahu k sobě navzájem, určitým respektem. Stud hochů a dívek hrál v tomto styku důležitou roli. Ve srovnání s dneškem toto je však již dávná minulost. Dnešní koedukační výchova vede k určitému zhrubnutí vztahů obou pohlaví a k jejich urychlenější dospělosti. Škodlivé důsledky této změny spatřujeme dnes na denním pořádku.

Hovořit o uvolněnosti mravů za dnešního způsobu života a o nedostatku studu se nutně považuje za mravní mentorování a moralizování a za omezování osobní svobody. Za tohoto stavu důsledkem je naprosté vymizení studu v sexuálních vztazích lidské společnosti.