Stránky jsou ve výstavbě.


Fenomenalismus a fenomenologie

Husserlova fenomenologie jako moderní filosofie stojí za uvážení. V prvé kapitole o ní pojednáme s oporou na internet a „Malé dějiny filosofie" Hanse Joachima Stoeriga. Úvaha bude spojena s přímými citacemi a parafrázemi autorů a je určena ke studijním účelům a zvýšení obecné vzdělanosti Sdružení křesťanských seniorů.

 
 

Husserlova fenomenologie jako moderní filosofie stojí za uvážení. V prvé kapitole o ní pojednáme s oporou na internet a „Malé dějiny filosofie" Hanse Joachima Stoeriga. Úvaha bude spojena s přímými citacemi a parafrázemi autorů a je určena ke studijním účelům a zvýšení obecné vzdělanosti Sdružení křesťanských seniorů.

 

         Základy a předpoklady vybudování fenomenologie.

 

Uvažujeme-li o vývoji filosofie od doby staré antické filosofie, shledáváme, že během jejího vývoje došlo k mnohým změnám v jejím obsahu a struktuře.  Vznik fenomenologie se datuje až začátkem 20. století, takže její tvůrce se musel vyrovnat s podstatnými změnami jako s danostmi. Zmiňme se aspoň o tom nejpodstatnějším.

Za základní filosofii porovnání můžeme považovat vyspělé Aristotelovo

 myšlení z konce 4. století př. Kr. Aristotelova metafyzika a kategorie ještě považují ve své realitě kategorie času a prostoru jako reality obsažené ve věcech. Toto jeho učení vyvrátil Kant názorem všemi filosofy přejatým, že čas a prosto jako jsoucna nevlastní realitu, nýbrž jsou pouze našimi způsoby nazírání, které my sami promítáme do poznávané přírody jako její obsah.       

         Aristoteles nepochyboval o realitě jsoucna jako takového, zatímco Kant tento názor vyvrátil tvrzením, rovněž všemi přijatým, že jsoucna nepoznáváme jako taková reálně, že věc nepoznáváme o sobě, nýbrž pouze tak, jak se nám lidem jeví, tedy jen jako jev. Tuto skutečnost jsme převzali jako jistotu.

         Husserl také zcela převzal nauku anglických empiriků Lockeho a Huma s jejich pojmem zkušenosti a počitků a zastával jejich názor, že v našem rozumu není nic, co by již dříve nebylo v našich smyslech.

 
Přiložené soubory
Fenomenalismus a fenomenologie.doc