Stránky jsou ve výstavbě.


Existencialismus

Existencialismus je souhrnný pojem všech moderních filosofií, které v současné době panují ve světě a tímto názvem zahrnují řadu jednotlivých stoupenců moderního myšlení, kteří se od sebe liší jen partikulárními oblastmi filosofie, jimiž se zabývají.

Prvou kapitolu této úvahy věnujeme základnímu pojetí existencialismu, zatím co ve druhé kapitole připojíme své vlastní shrnutí. Oporu tohoto zamyšlení čerpáme v „Malých dějinách filosofie" Hanse Joachima Stoeriga, což bude podáno ke studijním účelům přímými citáty a parafrázemi z díla tohoto autora. Naše úvaha je určena členům Sdružení křesťanských seniorů k jejich obecnému zvýšení vzdělání ve věcech filosofického zaměření.

 
 

Aktuální podoba existencialismu.   

Poněvadž hlavní rysy existencialismu se objevují již ve filosofii Soerena Kierkegaarda (1813-1855), bude vhodné se na krátko zastavit i u tohoto filosofa.

Věnujme chvilku pozornosti Kierkegaardovým dětským letům. Matka i všech pět jeho sourozenců zemřeli během několika málo let. Hluboké náboženské zoufalství, které se jeho otce po oněch tragických let zmocnilo, pociťoval jako boží trest za svou vzpouru proti bohu, které se v mládí dopustil, ale na rozdíl od biblického Joba jeho víra tuto zkoušku víry nepřestála -, toto zoufalství a melancholie zachmuřily Kierkegaardovo mládí, jenž podle vlastního svědectví vlastně ani nepoznal dětství. Když chodil po ulici, často běhali za ním uličníci a vysmívali se mu pro jeho ne zrovna příjemný zevnějšek. Ve svých 27 letech se zasnoubil s dívkou o deset let mladší, ale po jednom roce zasnoubení zrušil, zřekl se myšlenky na vytvoření rodinného života a rozhodl se věnovat jen filosofii.

 
Přiložené soubory
1. Existencialismu1.doc