Stránky jsou ve výstavbě.


Nauka George Wilhelma Friedricha Hegela

Hans Joachim Stoerig ve svém díle „Malé dějiny filosofie" se zabývá filosofií filosofa Hegela (1770-1831).  S ohledem na význam tohoto filosofa je vhodné se mu trochu věnovat. Autor díla bude citován a parafrázován v této úvaze, která je určena ke studiu Sdružení křesťanských seniorů. Prvá kapitola obsahuje učení Hegela, které bude podáno v přímých citacích a parafrázích, ve druhé kapitole bude vlastní závěr.

 
 

Učení Hegelovo.

Hegelova trojstupňová dialektika, teze, antiteze, synteze. Hegelovo pojetí dialektiky se od Fichtova liší především v tom, že prohlubuje pojem synteze. Fichtova synteze odstranila protiklad tese a antitese pouze tak, že zčásti (parciálně) omezila jejich platnost. V Hegelově synteze však nejsou teze a antiteze omezeny, nýbrž „zrušeny" v podivuhodném trojím smyslu, které má slovo „aufgehoben" v němčině: znamená jednak „zrušen" („ein Gesetz wird aufgehoben": zákon je zrušen): jednak „zachován" („ich hebe dir etwas auf": něco ti schovám), tedy nikoli odstraněn, nýbrž podržen ve vyšší jednotě; a konečně „pozdvižen" na vyšší rovinu, na níž se již teze a antiteze nejeví jako vzájemně se vylučující protiklady.