Stránky jsou ve výstavbě.


Církev a právo

V této úvaze se zamyslíme nad otázkami, které jako oblast práva a církve mají svou důležitost i pro církev. V prvé kapitole to bude pojednání o „kazatelnicovém paragrafu" v naší první republice po zřízení našeho státu, ve druhé kapitole nás zajímá to, co nám jako katolíkům pro naši existenci ve státě doporučuje konat papež Benedikt XVI., ve třetí kapitole se dotkneme právních otázek probíraných na Druhém vatikánském koncilu a ve čtvrté kapitole se pokusíme o krátké shrnutí. Úvaha je určena pro studijní účely členů Sdružení křesťanských seniorů ve veřejných věcech.

 
 

V této úvaze se zamyslíme nad otázkami, které jako oblast práva a církve mají svou důležitost i pro církev. V prvé kapitole to bude pojednání o „kazatelnicovém paragrafu" v naší první republice po zřízení našeho státu, ve druhé kapitole nás zajímá to, co nám jako katolíkům pro naši existenci ve státě doporučuje konat papež Benedikt XVI., ve třetí kapitole se dotkneme právních otázek probíraných na Druhém vatikánském koncilu a ve čtvrté kapitole se pokusíme o krátké shrnutí. Úvaha je určena pro studijní účely členů Sdružení křesťanských seniorů ve veřejných věcech.

Kazatelnicový paragraf.

Okamžitě po vytvoření nového českého státu jeho noví státní představitelé se snažili moc Církve oslabit hlavně v oblasti politiky. Stalo se to tzv. „kazatelnicovým paragrafem", který byl uzákoněn zákonem č. 111 z 20. 2. 1919, jímž se doplňoval § 303 tr. z. č, 117 ze dne 27. května 1956. „Kazatelnicový paragraf" měl tuto novou podobu:
„Kdo veřejně nebo před několika lidmi nebo v dílech tiskových, rozšiřovaných vyobrazeních nebo spisech posmívá se učení, obyčejům nebo zřízením církve některé společnosti náboženské státem uznané, nebo ji zlehčiti hledí, anebo kdo nějakého jejího služebníka náboženského při výkonu obřadů bohoslužebných urazí nebo se v čas veřejného provozování náboženství tou měrou neslušně chová, že z toho jiným může vzejíti pohoršení, dopouští se přečinu, ač není-li čin ten zločinem rušení náboženství, (§ 122), a potrestán býti má tuhým vězením od jednoho do šesti měsíců.
Stejně buď pro přečin, pokud tu není těžšího trestného činu, potrestán duchovní kteréhokoliv vyznání nebo osoba v podobné funkci činná, která při úkonu náboženském, zejména při vykonávání úřadu kazatelského, při náboženském vyučování nebo cvičení, při procesí, pouti nebo podobných shromážděních promlouvá o věcech státního nebo politického života, kritizuje platné nebo navrhované zákony nebo nařízení vládní, doporučuje určité organizace nebo strany, proti určitým politickým organizacím nebo stranám brojí, tisk určitého směru doporučuje nebo odmítá, do volebního zápasu ať ve prospěch ať ke škodě některých kandidátů nebo stran zasahuje."

 
Přiložené soubory
Církev a právo..doc